Εσπα

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας «ΜΕΛΙΣΣΑ» έχει αναλάβει ως Ανάδοχος Φορέας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 2230 (Π.Ε.)/03-02-2017 Απόφαση Ένταξης, την υλοποίηση της Πράξης : «ΚΔΗΦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002292 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & και των διακρίσεων), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και υλοποιείται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Κέντρου στην  πόλη της Κέρκυρας με συνολικό αριθμό ωφελουμένων στα 24 άτομα χωρισμένα σε τρία τμήματα. Η Υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται σε καθημερινή βάση από τις 07:30 μέχρι τις 15:30 και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες:

    • μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο του δικαιούχου,
    • διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα),
    • πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), στη βάση εξατομικευμένου προγράμματος,
    • παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης,
    • εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής,
    • δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
    • συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Πέραν αυτών, το ΚΔΗΦ ασχολείται με την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς και άλλους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Skip to content